วันพฤหัสบดี, 16 พฤษภาคม 2562 16:42

พระปฐมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562