วันพฤหัสบดี, 31 กรกฎาคม 2557 15:25

กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน

เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ขยายเครือข่ายมวลชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี

 

ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

โดยมีอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี

และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวอศิรวาท

และถวายสัตย์ปฏิญาณ และได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา

เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์

เพื่อการปฏิรูปประเทศไทยตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)