folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Categories

Documents

pdf EB 6 (2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 4 download

Download (pdf, 6.64 MB)

EB 6 (2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

pdf EB2 (6.2) มาตรา 11 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

By 4 download

Download (pdf, 2.83 MB)

EB2 (6.2) มาตรา 11 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ.pdf