folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf EB 17 (2) รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ/แนวทาง ป้องกันหรือลดความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน (ไตรมาส1-3 ปี งบประมาณ 2563)

By 19 download

Download (pdf, 2.24 MB)

EB 17 (2) รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ.pdf

pdf EB14 (2) รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียน (รอบ 6 เดือน)

By 28 download

Download (pdf, 97 KB)

EB14(2) สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน(รอบ 6 เดือน).pdf

pdf EB2 (6.1) EB4 (1) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562

By 20 download

Download (pdf, 5.40 MB)

EB2 (6.1) EB4 (1) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562.pdf

pdf EB20 (4) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

By 17 download

Download (pdf, 426 KB)

EB20 (4) รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน.pdf

pdf EB4 (2) บันทึกรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

By 19 download

Download (pdf, 1.33 MB)

EB4 (2) บันทึกรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

By 21 download

Download (pdf, 84 KB)

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ.pdf

pdf สถิตการให้บริการตามภารกิจของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

By 29 download

Download (pdf, 71 KB)

สถิตการให้บริการตามภารกิจของสำนักงานอุต.pdf