folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf EB2 (6.3) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)

By 3 download

Download (pdf, 11.86 MB)

EB2 (6.3) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1.pdf

pdf EB2 (6.3) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)

By 1 download

Download (pdf, 11.64 MB)

EB2 (6.3) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2.pdf

pdf EB2 (6.3) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)

By 1 download

Download (pdf, 8.31 MB)

EB2 (6.3) ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3.pdf

pdf EB5 (2) คำสั่ง & ประกาศส่งเสริมความโปร่งใส

By 1 download

Download (pdf, 6.18 MB)

EB5 (2) คำสั่ง & ประกาศส่งเสริมความโปร่งใส.pdf

pdf EB5 (3.1) จัดซื้อวัสดุสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

By 2 download

Download (pdf, 22.05 MB)

EB5 (3.1) จัดซื้อวัสดุสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง.pdf

pdf EB5 (3.2) โครงการการประกวดราคาเช่ารถบรรทุกฯ

By 4 download

Download (pdf, 214.51 MB)

EB5 (3.2) โครงการการประกวดราคาเช่ารถบรรทุกฯ.pdf

pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

By 31 download

Download (pdf, 3.57 MB)

Scan_20200306_162737.pdf

pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563

By 16 download

Download (pdf, 3.33 MB)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563

By 23 download

Download (pdf, 4.84 MB)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563.pdf

pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563

By 13 download

Download (pdf, 2.47 MB)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563.pdf

pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

By 10 download

Download (pdf, 4.24 MB)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563.pdf