folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf EB 22 (3) มีนาคม 63 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมแลกฯ

By 35 download

Download (pdf, 423 KB)

EB 22 (3) มีนาคม 63 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมแลกฯ.pdf

pdf EB 22 (3) เมษายน 63 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมฯ

By 33 download

Download (pdf, 533 KB)

EB 22 (3) เมษายน 63 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมฯ.pdf

pdf EB19 (2) โครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมฯ

By 43 download

Download (pdf, 2.39 MB)

EB19 (2) โครงการ-กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมฯ.pdf

pdf EB19 (4) สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตฯ

By 41 download

Download (pdf, 917 KB)

EB19 (4) สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตฯ.pdf

pdf EB23 (1) ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการสร้างค่านิยมฯ

By 38 download

Download (pdf, 1.00 MB)

EB23 (1) ประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการสร้างค่านิยมฯ.pdf

pdf EB23 (2) รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนฯ

By 55 download

Download (pdf, 42.91 MB)

EB23 (2)รายงานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนฯ.pdf

pdf EB23 (3) การแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่

By 39 download

Download (pdf, 7.81 MB)

EB23 (3) การแจ้งเวียนเจ้าหน้าที่.pdf

pdf EB24 (2) รายงานสรุปผลกิจกรรมการป้องกันการทุจริต

By 35 download

Download (pdf, 402 KB)

EB24 (2) รายงานสรุปผลกิจกรรมการป้องกันการทุจริต.pdf

pdf ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สปอ พ ศ 2553

By 43 download

Download (pdf, 1.20 MB)

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สปอ. พ.ศ.2553.pdf

pdf คู่มือ การปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาข้าราช

By 44 download

Download (pdf, 4.93 MB)

คู่มือ การปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาข้าราช.pdf

pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

By 45 download

Download (pdf, 68 KB)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf

pdf พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ ศ 2562

By 43 download

Download (pdf, 168 KB)

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562.PDF