folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf EB13 (2) คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดการเรื่อง

By 5 download

Download (pdf, 843 KB)

EB13 (2) คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดการเรื่อง.pdf

pdf EB2(4)หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน

By 6 download

Download (pdf, 167 KB)

EB2(4)หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน.pdf

pdf EB2(5) สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1 3

By 4 download

Download (pdf, 7.89 MB)

EB2(5) สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1-3.pdf