folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf EB13 (2) คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดการเรื่อง

By 43 download

Download (pdf, 843 KB)

EB13 (2) คำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดการเรื่อง.pdf

pdf EB2(4)หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน

By 37 download

Download (pdf, 167 KB)

EB2(4)หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน.pdf

pdf EB2(5) สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1 3

By 41 download

Download (pdf, 7.89 MB)

EB2(5) สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1-3.pdf