วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

เสริมสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

พัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเพื่อการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์  สนับสนุนการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 :   เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคพาณิชยกรรม และภาคบริการสู่สากล

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก : (พ.ศ. 2561 - 2564)

1. ยกระดับการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และระยอง ให้เป็นฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน

2. การพัฒนาการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานมีความทันสมัยและเป็นสากลเพื่อให้เป็นฐานการผลิตและจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์เพื่อการส่งออก

3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

4. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจขเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลเป็นรูปธรรม

5. ปกป้องและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ