วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

ยุทธศาสตร์

                                                                             

                                     แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ปี 2563

                     

            วิสัยทัศน์ 

                         "พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เศรษฐกิจชั้นนำและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ"

            พันธกิจ 

                     1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

                     2. ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

                     3. บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกจังหวัดระยอง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

                                             

          แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

                                  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1  ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย

                                แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2  พัฒนาปัจจัยแวลล้อมและข้อมูลที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม

                                แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3  เสริมสร้างอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม

                          

                                       แผนพัฒนาจังหวัดระยอง ปี 2561-2565

            วิสัยทัศน์

                           "เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพื้นฐานความพอเพียง"

            ประเด็นการพัฒนา

                    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ให้เป็นไปตามาตราฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปยสู่เกษตรอุตสาหกรรมและเพื่อการท่องเที่ยว

                    ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาสักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโตควบคู่กับภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

                    ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาภาคอุตสาหกกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนับสนุนการดำเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

                    ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม

                    ประเด็นการพัฒนาที่ 5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                    ประเด็นการพัฒนาที่ 6 สร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชยกรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล

 

                                       แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ปี 2562-2565

            วิสัยทัศน์

                           "พื้นที่พัฒนาพิเศษระดับอาเซียน แหล่งผลิตอาหารและผลไม้ปลอดภัย เพื่อการส่งออกและแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานระดับนานาชาติ"

            ประเด็นการพัฒนา

                      ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาความพร้อมของพื้นที่ สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรม มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเสษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

                     ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาคและได้มาตรฐานสากล

                     ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว

                     ประเด็นการพัฒนาที่ 4 เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติมลพิษและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

                     ประเด็นการพัฒนาที่ 5 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัย