วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรหลักของจังหวัด มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการประกอบกิจการ และพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว"