วันพฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2556 22:48

วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์กระทรวงอุตสาหกรรม

 

   พัฒนาอุตสาหกรรม ให้มีมาตรฐานสากลขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมโดยเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

วิสัยทัศน์สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

"เป็นองค์กรหลักของจังหวัด มุ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการประกอบกิจการ และพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว" 

วิสัยทัศน์จังหวัดระยอง 
"เมืองนวัตกรรมก้าวหน้า พัฒนาอย่างสมดุล บนพื้นฐานความพอเพียง City innovative advances, Balanced development, Based on the sufficiency economy"

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก : (พ.ศ. 2561 - 2564)

ฐานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำในอาเซียน ฐานการผลิตและจำหน่ายผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ เพื่อส่งออก แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนเชื่อยมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
และประตูสู่เศรษฐกิจโลก