วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

โครงสร้างองค์กร

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

* การกำกับ ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยโรงงานเฉพาะในส่วนโรงงานโม่ บด หรือย่อยหิน การทำเกลือสินเธาว์ และการสูบน้ำเกลือจากใต้ดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมและควบคุมการทำเหมืองแร่ และกิจการต่อเนื่องให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ

* การส่งเสริมมาตรการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

* ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดมอบหมาย

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

* การกำกับ ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

*   การส่งเสริมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน

*   การส่งเสริมและตรวจสอบการใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

* ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

*   การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม อุตสาหกรรมชุมชน และผู้ประกอบการในจังหวัด

*  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดมอบหมาย

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

*ในการศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะนโยบายและแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม กรม และจังหวัด

* ประสานและดำเนินการจัดทำงบประมาณ แผนงาน โครงการ และแผนปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

* ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน บริหารทั่วไป งานบุคคล งานการเงินการบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

* ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติติงานอื่นในความรับผิดชอบ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่อุตสาหกรรมจังหวัดมอบหมาย