วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

พันธกิจ

พันธกิจกระทรวงอุตสาหกรรม

1. กำกับ ควบคุม ดูแล ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และอยู่ร่วมกับชุมชนได้

2. จัดทำ เสนอ ประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมทั้งประสาน การพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

3. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

4. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

พันธกิจสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

1. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและประกอบกิจการ

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในภูมิภาค

3. กำกับดูแลการประกอบอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย สนับสนุนใช้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และมีการพัฒนา  ไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างมีสมดุลและยั่งยืน

4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พันธกิจจังหวัดระยอง

1. พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดระยองให้มีการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และสมดุล

2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง  มีความมั่นคง ปลอดภัย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การผลิตสินค้าและการบริการ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งในและ       ต่างประเทศ

5. ส่งเริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล