วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

พันธกิจ

1. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและประกอบกิจการ

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาางและขนาดย่อมวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ สู่ Thailand และ รองรับ EEC

3. กำกับดูแลการประกอบอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย สนับสนุนการใช้หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และมีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างมีสมดุลและยั่งยืน

4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ค่านิยม

        ส่งเสริมคุณธรรม ร่วมต้านการทุจริต ให้บริการประทับใจ