วันศุกร์, 30 กันยายน 2559 16:18

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมค่าใช้จ่ายโครงการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม