วันศุกร์, 30 กันยายน 2559 16:25

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา:งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน