วันศุกร์, 30 กันยายน 2559 16:27

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค