วันจันทร์, 17 ตุลาคม 2559 16:06

ข้อกำหนดของงาน (Term of Reference) การจัดจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI) จังหวัดระยอง ปี 2560