วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560 22:50

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน