วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560 22:54

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน