วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560 22:57

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีงบประมาณ 2561 ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน