วันพฤหัสบดี, 31 กรกฎาคม 2557 13:08

ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและเผยแพร่องค์ความรู้ "งานสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ขั้นรายละเอียด"

นายสุเวทย์  จุลเสวก นายช่างเหมืองแร่ชำนาญงาน พร้อมด้วย นายเสถียร  พรายแก้ว นายช่างรางวัด ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นและเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องงานสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ขั้นรายละเอียด (ทรายแก้ว) จังหวัดระยอง 17 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง