วันอังคาร, 07 มิถุนายน 2559 14:04

การคำนวณราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคจังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2559