folder ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf 10การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ 20) (63 download)
pdf 11การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ 25) (51 download)
pdf 12การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ(แบบแร่12) (62 download)
pdf 13การขอใบอนุญาตทำทางผ่านเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่น(แบบแร่ 13) (62 download)
pdf 14การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 10) (59 download)
pdf 15การขอใบอนุญาตนำมูลแร่หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร่(แบบแร่ 16) (65 download)
pdf 16การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (แบบแร่ 26) (59 download)
pdf 17การขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทำเหมืองหรือจัดตั้งสถานที่ แบบแร่ 6 (56 download)
pdf 18การขอใบอนุญาตปิดกั้น ทำลาย หรือกระทำให้เสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวง แบบแร่ 11 (72 download)
pdf 19การขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ 23) (50 download)