ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม  ให้มีระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน  ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ

เป้าประสงค์การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม  ด้านการผลิต  เทคโนโลยีและทักษะการบริหารจัดการเชิงธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2: บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ในการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง 

เป้าประสงค์ การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และภาคอุตสาหกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3:ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการมลพิษในสถานประกอบการ  เพื่อให้ชุมชนกับสถานประกอบการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ สถานประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาสู่ระบบมาตรฐานเพื่ออยู่ร่วมกับชุมชนได้

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความพร้อม  และสามารถให้บริการ  อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ บุคลากรในสอจ.รอ. ได้รับการพัฒนาความรู้ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี