วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้เกิดความยั่งยืน  และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก”