พันธกิจ

1.  กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค

2.  จัดทำ เสนอ และประสานแผนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  วิสาหกิจ และผู้ประกอบการในระดับจังหวัด ให้มีความเข้มแข็ง 

3.  ส่งเสริมและกำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  มีการพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน

4.  พัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการอย่างครอบคลุม