วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 09:54

ร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกษตรกรยุคใหม่บริหารจัดการและสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา G-Rice Thungkula"

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวพิกุล โมครัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม และนางสาวสุรัตติยา ภูอุภัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เกษตรกรยุคใหม่บริหารจัดการและสร้างคุณค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลา G-Rice Thungkula" ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด