วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560 23:06

ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนชุดเครื่องมือ เครื่องจักร พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนและสิ่งจำเป็น ในการผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์ กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าว/ผลิตภัณฑ์ข้าว ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง