วันศุกร์, 11 มกราคม 2562 14:25

ราคากลางโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม,พัฒนามาตรฐาน,พัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการโรงสีข้าว