วันอังคาร, 29 มกราคม 2562 14:43

ขอบเขตการดำเนินงานการจัดซื่อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การผลิตเพื่อผลิตสินค้าเชิงพาณิชย์