วันพุธ, 14 มกราคม 2558 15:32

ราคากลาง โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

ราคากลาง โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
ในส่วนภูมิภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558