วันอังคาร, 12 เมษายน 2559 10:09

ประกาศกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

ประกาศกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการพิจารณาคัดเลือกทีปรึกษา
โครงการสนับสนุนเครือข่าย SMEs กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการผ้าและเครื่องแต่งกาย
เพื่อเชือมโยงวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม


 

ตามเอกสารแนบ