folder มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562

Documents

pdf มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซือจัดจ้าง

By 99 download

Download (pdf, 187 KB)

มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซือจัดจ้าง.PDF