ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำ สปอ. (ส่วนกลาง) จำนวน 6 คน และเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 คน ประจำปีงบประมาณ 2564

26 ต.ค 2563