วันจันทร์, 11 กันยายน 2560 17:12

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ สนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความความสามารถในการแข่งขัน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา)


 ชื่อโครงการ  สนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความความสามารถในการแข่งขัน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561