วันศุกร์, 01 ธันวาคม 2560 16:56

คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ที่ 020/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั้วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ที่ 020/2560 เรื่องแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั้วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี