วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2559 15:36

ข้อกำหนดของงาน (Term of Reference) การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตรในภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อกำหนดของงาน (Term of Reference)

การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการ

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูป

การเกษตรในภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘