ปลัดฯกอบชัย เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6-2/2

29 ต.ค 2563

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ครั้งที่ 6-2/2 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและยกระดับภาคอุตสาหกรรม โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัตน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกรทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมด้วย 

 

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมฯ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือด้านการมาตรฐานระหว่างสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานภาคอุตสาหกรรม พร้อมยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศด้วย 

ณ ห้องประชุม Passion สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย