การประชุมตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

29 ต.ค 2563

วันนี้ (29 ตุลาคม 2563) เวลา 9.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมการตรวจสอบติดตามและประเมินผลภาคราชการ ประจำกระทรวงอุตสาหกรรม (ค.ต.ป. อก.) โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม