ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ "การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" ประจำปี 2563

17 พ.ย 2563

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมและเครือข่ายอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory Social Value) ในงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการ "การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ" ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ  นายจุลพงษ์  ทวีศรี  นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายสหวัฒน์  โสภา  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 

 

โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน  โดยได้ดำเนินงาน 4 โครงการ ได้แก่  1. โครงการตรวจประเมินระดับการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่   2. โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 3 ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (RECP) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันในพื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด  3. โครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 2 การส่งเสริม (Enhancement) และจัดทำฐานข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกันในพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด  และ 4. โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำรวจสถานะปัจจุบันของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมตามตัวชี้วัดการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่เป้าหมาย 15 จังหวัด