TGI จับมือพันธมิตร TARA , MARA, SIMTec และ EEC Automation Park ร่วมประกาศเจตจำนงสนับสนุนการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย Total Smart Solutions ภายในงาน Metalex 2020

18 พ.ย 2563

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2563) นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีประกาศเจตจำนงสนับสนุนการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วย Total Smart Solutions ภายในงาน Metalex 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพและความร่วมมือ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงนโยบายและการสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนการยกระดับโรงงานเข้าการเป็น Smart Factory ในสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ โดยมีนายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมด้วย ณ Robotics Cluster Pavilion ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ ไบเทค บางนา

 

การแสดงเจตจำนงสนับสนุนการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในครั้งนี้ มีผู้ร่วมแสดงเจตจำนงประกอบด้วย 5 หน่วยงาน จากภาครัฐและเอกชนซึ่งทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ทั้งสิ้น ได้แก่ 1) Center of Robotics Excellence (CoRE) โดยมีสถาบันไทย-เยอรมันเป็นผู้แทน 2) สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) 3) สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4) สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) และ 5) EEC Automation Park มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งแต่ละหน่วยงานต่างมีความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและบุคลากร ที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการยกระดับเทคโนโลยีและเตรียมบุคลากรก้าวสู่อุตสาหรรม 4.0 ต่อไป