งานสัมมนา The Project Dissemination Seminar on Assisting the Foundation of The Smart Monodzukuri Support Team System in Thailand

23 พ.ย 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานสัมมนา The Project Dissemination Seminar on Assisting the Foundation of The Smart Monodzukuri Support Team System in Thailand ภายในงาน Metalex 2020 โดยมีนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และผู้แทนจากหน่วยงานรัฐประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมด้วย ณ Robotics Cluster Pavilion ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ ไบเทค บางนา

 

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานการพัฒนาบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญของไทย และองค์กรในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นโรงงานต้นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรม ก้าวสู่ยุค 4.0 ด้วยหลักการที่ถูกต้อง โดยผ่านกระบวนการองค์ความรู้ IVI (Industrial Value Chain Intiative) เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์ ประสิทธิผลของโครงการ Smart Monodzukuri Support Team for Thailand ทีมสนับสนุนอุตสาหกรรมอัจฉริยะของประเทศไทย ที่ได้เริ่มดำเนินการในปี 2562 และได้รับความร่วมมือในการนำ Iot มาใช้ โดยทีมสนับสนุนอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เป็นต้นแบบ รวมทั้งถ่ายทอดระบบที่สามารถพัฒนาให้บุคลากรพึ่งพาตนเองได้ โดยเริ่มจาก Small Start Iot แบบต้นทุนต่ำ เพิ่มมูลค่าสูง สามารถนำไปขยายผล ประกอบกับมีองค์ความรู้ภายในองค์กรเอง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมให้ดำเนินอย่างราบรื่นต่อไป