วันพฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2563 10:02

กระทรวงอุตสาหกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ (กอป.) มีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือ SME ที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยให้พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

 

คุณสมบัติ

เป็น SME ที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อกองทุนฯ ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Non NPL) และไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีจากกองทุนฯ ก่อนวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

 

สามารถยื่นแบบฟอร์มเข้ร่วมมาตรการได้ที่ ธนาคารพัฒนาวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยทุกสาขาทั่วประเทศ หรือตรวจสอบสิทธิในระบบ ได้ที่ https://custrequest.smebank.co.th/osr_fund.php ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563

สายด่วน 1357 หรือ 02265 3000