วันพุธ, 21 ตุลาคม 2563 09:48

ออกพื้นที่เพื่อรับคำขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตรวจประเมินสถานที่ผลิต จัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อนำส่งหน่วยตรวจสอบ

วันที่ 21 ตุลาคม 2563  นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัยอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสาวนิภา บัวเพชรนักวิชาการมาตรฐาน ออกพื้นที่เพื่อรับคำขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตรวจประเมินสถานที่ผลิต จัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อนำส่งหน่วยตรวจสอบ  อำเภอพรรณานิคม ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณพ. 2564