วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2563 09:51

ออกพื้นที่เพื่อรับคำขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตรวจประเมินสถานที่ผลิต จัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อนำส่งหน่วยตรวจสอบ

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสาวรัชฎา เมธาวีกุลชัยอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางสาวนิภา บัวเพชร นักวิชาการมาตรฐาน ออกพื้นที่เพื่อรับคำขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตรวจประเมินสถานที่ผลิต จัดเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อนำส่งหน่วยตรวจสอบ ณ อำเภอเมืองสกลนคร และอำเภออากาศอำนวย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564