รัฐมนตรีฯ สุริยะ เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมการนำมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

16 พ.ย 2563

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริมการนำมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ระหว่าง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  พร้อมด้วย นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  นายกฤชนนท์  อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม 

 

โดยมี นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทพีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ

 

ทั้งนี้ สำหรับพิธีลงนามฯ ดังกล่าว เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน  ตลอดจนสร้างความยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจไทย รวมทั้งสอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว โดยเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งเป็น Big Brother ที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จในการจัดการภายในองค์กรตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการลงนาม MOU ในครั้งนี้ จะเป็นการร่วมผนึกกำลัง พร้อมผลักดันให้มีการนำมาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป