ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

รองปลัดวรวรรณฯ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูง สปอ.

25 ก.ย 2563

วันนี้ (25 กันยายน 63) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 สปอ.  ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผลการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงานปีงบประมาณ 2563 รวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานเปิดงาน Intermach and Subcon Thailand 2020

24 ก.ย 2563

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน หรือ Intermach and Subcon Thailand 2020 พร้อมด้วย นายชนินทร์ ขาวจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ต ประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา  สำหรับงานอินเตอร์แมค 2020 เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและโลหะการและระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งจัดร่วมกับงานซับคอนไทยแลนด์ 2020 งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตและกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมสนับสนุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย โดยมีแนวคิดการจัดงาน คือ “เทคโนโลยีอัจฉริยะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตไทย – Driving Industry Forward with Intelligent Technology” ซึ่งภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสนับสนุน รวมไปถึงการให้ข้อมูลและความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยผ่านส่วนจัดแสดง Smart Factory และงานสัมมนาต่าง ๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานเปิดงาน Eco Innovation Forum 2020 พร้อมมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2563 

24 ก.ย 2563

วันนี้ (24 กันยายน 2563) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 Eco Innovation Forum 2020 ภายใต้แนวคิด “ปรับตัวให้อยู่รอด ทางออกอุตสาหกรรม 4.0 ในยุค New Normal” พร้อมด้วย นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยมี นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช รองประธาน ส.อ.ท. และนายไพรัตน์ ตังคเศรณี รองเลขาธิการ ส.อ.ท. เข้าร่วม ณ ห้อง GH 201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ สำหรับงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2563 “Eco Innovation Forum 2020” นี้ จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ก้าวสู่ยุค “New Normal” โดยมี พิธีมอบโล่เกียรติยศ และประกาศเกียรติคุณให้แก่นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรืออุตสาหกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งในปีนี้มีนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองในระดับ Eco-World Class จำนวน 3 แห่ง, ระดับ Eco-Excellence จำนวน 13 แห่ง, Eco-Champion จำนวน 34 แห่ง, นิคม/ท่าเรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 จำนวน 3 แห่ง, โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 จำนวน 6 แห่ง, โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Factory) จำนวน 29 แห่ง และโรงงานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 35 แห่ง นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง Water Footprint อีก 7 แห่ง

อ่านต่อ...สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำ "รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี ตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒

24 ก.ย 2563

สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำ "รายงานผลการดำเนินงาน ๑ ปี ตามนโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง ของรัฐบาล ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3clkNJh ทั้งนี้ นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง คือ ๑. การแก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน ๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก ๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน ๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศอนาคต ๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจำ ๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ๑๑ การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ  

อ่านต่อ...


รมว.สุริยะ ปลื้ม แผนลงทุน เกรท วอลล์ เชื่อสร้างตลาดคึกคัก หลังเตรียมปรับปรุงโรงงานใหม่ปลายปีนี้ เริ่มผลิตต้นปี 2564

24 ก.ย 2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังให้ นายจาง เจียหมิง ประธานกลุ่มบริษัท เกรท วอลล์ มอร์เตอร์ส ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย เข้าพบว่า ได้มีการหารือ ถึงนโยบายส่งเสริมการผลิตและสิทธิประโยชน์ของรถยนต์ xEV หรือยานยนต์ ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มาตรการกระตุ้นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างอุปทาน การเตรียม ความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานการจัดทำมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า ตลอดจนการบริหารจัดการซากรถและแบตเตอรี่ใช้แล้ว โดยที่ผ่านมาสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับการส่งเสริมลงทุนเพิ่มเติมสำหรับกิจการผลิต xEV  สำหรับแผนการลงทุนของเกรท วอลล์ฯ ในประเทศไทยนั้น มีแผนการลงทุน อาทิ แผนการผลิตรถยนต์ ที่คาดว่าจะเริ่มปรับปรุงสายการผลิตเดิมในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ โดยมีการนำระบบสมองกลเข้ามาใช้ภายในโรงงาน เพื่อรองรับการผลิตรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) และรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง HEV PHEV และ BEV โดยมีกำลังการผลิตรวม 8 หมื่นคันต่อปี การลงทุนติดตั้งเครื่องจักรและปรับสายการผลิตคาดว่าจะแล้วเสร็จตามแผนคือภายในสิ้นปี 2563 นี้ และจะเริ่มทำการผลิตรถยนต์รุ่นแรก SUV และรถกระบะออกวางจำหน่าย ในต้นปี 2564 ซึ่งคาดว่าจะเกิดการลงทุนกว่า 2.26 หมื่นล้านบาท และเกิดการจ้างงาน 3,435 คน  นอกจากนี้ยังมีแผนการผลิตชิ้นส่วนสำคัญต่างๆ เช่น แผนการผลิตแบตเตอรี่ โดยมีการผลิตโมดูล การแพ็คแบตเตอรี่ การตรวจสอบคุณภาพ และมีแผนการผลิตชุดขับเคลื่อนไฟฟ้า เพื่อรองรับสมรรถนะการใช้พลังงานและประหยัดของรถ HEV และ PHEV สำหรับแผนการใช้ชิ้นส่วนในประเทศปี 2564 คาดว่าจะมีการใช้ชิ้นส่วน ในประเทศร้อยละ 45 สำหรับรถยนต์รุ่นแรก ซึ่งมีการใช้ชิ้นส่วนหลากหลายประเภท และมีแผนการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศเป็นร้อยละ 90 ภายในปี 2568 และยังมีแผนการตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย ศูนย์ออกแบบและพัฒนา ศูนย์ตรวจสอบประสิทธิภาพการเชื่อมต่ออัจฉริยะ และศูนย์ฝึกอบรม โดยเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาที่รองรับการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน “ปัจจุบันไทยมีศักยภาพในการผลิตรถยนต์ 2 ล้านคัน เป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 1 ล้านคัน  และผลิตเพื่อส่งออก 1 ล้านคัน และเมื่อเกรท วอลล์ฯ แสดงเจตนารมณ์จะเข้ามาลงทุนที่ไทยและมีแผนที่ชัดเจนถือเป็นเรื่องที่ดีต่อตลาดมาก เพราะผู้บริโภคในประเทศจะมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น และประเทศไทยมีศักยภาพ ในการผลิตชิ้นส่วนรองรับอย่างเพียงพอโดยมีมูลค่าการส่งออกสูงเทียบเท่ามูลค่าการส่งออกรถยนต์ และผู้ผลิตรถยนต์ในปัจจุบันก็มีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศสูงกว่าร้อยละ 80 - ร้อยละ 90” นายสุริยะ กล่าว

อ่านต่อ...


กรอ. หนุนแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ “BCG โมเดล” ขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

24 ก.ย 2563

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) หนุนแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ “BCG โมเดล” ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ผ่านการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม จับมือ “อินฟอร์มา  มาร์เก็ต” จัดงานสัมมนาวิชาการ “อนาคตอุตสาหกรรมไทย...ก้าวไกลสู่ BCG” บูรณาการความรู้ ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่สากล ผ่านการสร้างความเชื่อมั่น ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างปลอดภัยทั้งต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ต่อยอดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในงานสัมมนาวิชาการ “อนาคตอุตสาหกรรมไทย...ก้าวไกลสู่ BCG” ซึ่งจัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้ ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0  โดยปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงงานฉบับใหม่ จำนวน 70,180 โรงงาน และเพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวให้เพิ่มขึ้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้ขับเคลื่อนระบบอุตสาหกรรมสีเขียว ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) และนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (GCIP) ทั้งนี้ โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG) นั้น เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green economy) ไปพร้อมกัน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว ที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังมีนโยบายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ผ่านการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1. การเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและเข้มแข็ง ผ่านการส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดงานวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม และพัฒนาผู้ประกอบการให้มีสมรรถนะสูงในทุกด้าน ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรม ผ่านการปรับปรุงข้อกฎหมาย กฎระเบียบและกระบวนการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการลงทุนและประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมมากขึ้น ยุทธศาสตร์ที่ 3. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่านการพัฒนากลไกในการกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน มีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับโล่รางวัลแล้ว 999 ราย และมีโรงงานอุตสาหกรรมดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous) มากกว่า 400 ราย และยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ ผ่านการส่งเสริมจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "เป้าหมายสุดท้ายของหลักการ BCG โมเดล (Bio Circular Green) เพื่อนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงพัฒนาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งมั่นในการพัฒนาให้ประเทศไทยมีเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรม หรือ Eco Industrial Town ไม่น้อยกว่า 40 พื้นที่ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่นำเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไปเหนี่ยวนำเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทาง BCG โมเดล ให้เติบโตไปด้วยกันภายใต้สภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กายภาพและการบริหารจัดการในพื้นที่ให้เกิดความสมดุลทุกมิติ" นายภานุวัฒน์ กล่าว นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “อนาคตอุตสาหกรรมไทย...ก้าวไกลสู่ BCG” ได้จัดขึ้นในวันที่ 23 – 25 กันยายน 2563 โดยเป็นการจัดงานภายใต้งาน Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia 2020 ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่ให้การสนับสนุนการจัดงานร่วมกับ บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ต จำกัด มาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง และปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมีหัวข้อสัมมนาทั้งหมด 16 หัวข้อ และมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาล่วงหน้าประมาณ 1,400 คน โดยการจัดงานได้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมงานสัมมนา โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมไทยสู่ Factory 4.0 และการใช้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ที่เรียกว่า “BCG โมเดล” อันได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ผ่านการสัมมนา และเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม วัตถุอันตราย และความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงงาน บุคลากรในโรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ Safety Application การตรวจประเมินตนเองด้านความปลอดภัย ระบบดิจิทัลเพื่อประชาชนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างครบมิติ ทั้ง พ.ร.บ.โรงงาน ซึ่งครอบคลุมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และพ.ร.บ.วัตถุอันตราย ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Clean Technology) และ Eco Industrial Town เครื่องมือการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและเขตอุตสาหกรรมสู่ BCG นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลสำเร็จตามภารกิจของกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเครื่องจักร เทคโนโลยีการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนนโยบายสำคัญ ๆ ของกระทรวงอุตสาหกรรม เช่น ระบบดิจิทัลเพื่อการรับการบริการของประชาชนและภาคอุตสาหกรรม บริการรับคำขอประกอบกิจการโรงงานผ่านระบบดิจิทัล บริการใบอนุญาต ใบรับรองแบบดิจิทัล รายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย (Self - Declaration) อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ (Eco Industrial Town) รวมทั้งการบริหารจัดการวัตถุอันตรายและความปลอดภัย เป็นต้น   "กรมโรงงานอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ จะเป็นการสื่อสารข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้นำไปสู่การบูรณาการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม วัตถุอันตราย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เกิดความปลอดภัยต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคประชาชน ลดความขัดแย้ง และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน" นายศุภกิจ กล่าว

อ่านต่อ...


การประชุมคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 9-1/2563

21 ก.ย 2563

วันนี้ (21 กันยายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะกรรมการในคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 9-1/2563 โดยมีนายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา 1. ความคืบหน้าการปฏิรูปสถาบันด้านการส่งเสริมผลิตภาพการมาตรฐานและนวัตกรรม 2. เห็นชอบให้ มกอช. ยื่นสมัครสมาชิกเพื่อขอทำความตกลงการยอมรับความเท่าเทียมด้านการรับรองระบบงานกับ APAC และ IAF โดยตรงในนาม มกอช. 3. การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการเฉพาะด้านและคณะอนุกรรมการ 4. เห็นชอบประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรองที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ วรวรรณ เปิดงาน “มัดทอใจ มรดกผ้าไทยร่วมสมัยสู่สากล” จ.ขอนแก่น

21 ก.ย 2563

จ.ขอนแก่น : วันนี้ (18 กันยายน 2563) เวลา 14.00 น. นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันเครือข่าย กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน “มัดทอใจ มรดกผ้าไทยร่วมสมัยสู่สากล” (Mud Tor Jai, Modern Heritage of Thai Textile to the Global) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง สู่ศูนย์กลางแฟชั่นระดับภูมิภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 พร้อมชมการแสดงแฟชั่นโชว์เสื้อผ้า New Collection 2020 ภายใต้แบรนด์ “มัดทอใจ” โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับ นายพัตทอง กิตติวัฒน์ อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และนายชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมเปิดงาน ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น   นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน “มัดทอใจ มรดกผ้าไทยร่วมสมัยสู่สากล” (Mud Tor Jai, Modern Heritage of Thai Textile to the Global) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง สู่ศูนย์กลางแฟชั่นระดับภูมิภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 และเผยแพร่องค์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม จากการออกแบบด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ บนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย โดยใช้ต้นทุนท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยี โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดระดับบนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ตลอดจนสามารถผลักดันให้เกิดการผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้จริง และสร้างมูลค่าทางการตลาดได้สำเร็จ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและต้องขอชื่นชม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนของสถาบันฯ รวมทั้งบุคลากรของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานร่วม ที่บูรณาการทำงานเพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผ้าไหม และผ้าทอพื้นเมืองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา #industryprmoi #กระทรวงอุตสาหกรรม #สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ #มัดทอใจมรดกผ้าไทยร่วมสมัยสู่สากล

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เปิดการสัมมนา“การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นนำแนวคิด "ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย" ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

19 ก.ย 2563

จังหวัดขอนแก่น : วันนี้ (19 กันยายน 63) เวลา 13.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่บุคลากรสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 4 และ 5 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นส่งเสริมพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด "ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย" มี นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายสมพล โนดไธสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมอวานีฯ จังหวัดขอนแก่น   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0    #กระทรวงอุตสาหกรรม #พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร #ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย #prindustry  

อ่านต่อ...


Page 10 of 346