ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ด้วยมาตรการส่งเสริมตัดอ้อยสดเต็มสูบ สู่เป้าหมายอ้อยไฟไหม้ไม่เกินร้อยละ 20 ในฤดูการผลิตปี 2563/2564

09 พ.ย 2563

กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ ในฤดูการผลิต 2563/2564 ด้วย 3 มาตรการเข้ม ส่งเสริมตัดอ้อยสด ในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ให้มีอ้อยไฟไหม้ไม่เกินร้อยละ 20 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด พร้อมสนองนโยบายของภาครัฐในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5   (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ หอประชุมใหญ่สมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ว่า “จากนโยบายให้โรงงานรับอ้อยไฟไหม้ไม่เกินร้อยละ 50 ต่อวัน และการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ที่ผ่านมา ส่งผลทำให้ปริมาณอ้อยไฟไหม้ในฤดูการผลิตปี 2562/2563 ลดลงโดยมีปริมาณอ้อยไฟไหม้ 37.18 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 49.65 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด ทำให้ประเทศไทยสามารถลดพื้นที่การเผาอ้อยได้ถึง 1.2 ล้านไร่ ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้โดยเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อย สำหรับในฤดูการผลิตปี 2563/2564 ได้เตรียม 3 มาตรการในการส่งเสริมตัดอ้อยสด ดังนี้  1. ลดอ้อยไฟไหม้เหลือร้อยละ 20 ด้วยมาตรการส่งเสริมให้ราคาอ้อยสดสูงกว่าอ้อยไฟไหม้  2. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้จัดหาเครื่องสางใบอ้อย ให้กับชาวไร่อ้อยสมาชิกกลุ่มเรียนรู้พัฒนาด้านอ้อยยืม จำนวน 112 เครื่อง โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 – 4    3. กรณีมีนโยบายการช่วยเหลือจากภาครัฐ จะช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเท่านั้น โดยคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายมีมติให้ความเห็นชอบหักเงินชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยไฟไหม้ในอัตราตันละ 30 บาท จ่ายคืนให้กับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีทุกรายเต็มจำนวนโดยคิดแยกเป็นรายโรง และมีนโยบายที่จะผลักดันโครงการเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด ลดฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้ชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดมีรายได้รวมมากกว่าชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยไฟไหม้ เป็นการจูงใจให้ชาวไร่อ้อยหันมาตัดอ้อยสดก่อนส่งโรงงาน พร้อมทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดกรอบวงเงินการช่วยเหลือต่อไป   สำหรับแนวโน้มราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี 2563/2564 คาดการณ์ว่าเกษตรชาวไร่อ้อยจะได้ราคาอ้อยขั้นต้นไม่ต่ำกว่า 800 บาท/ตันอ้อย ซึ่งคาดว่าราคาอ้อยในปี 2563/2564 มีราคาสูงกว่าฤดูการผลิตที่แล้วแน่นอน”    นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้จัดทำระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่มีความประสงค์จะจดทะเบียนชาวไร่อ้อยเพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ก็สามารถจดทะเบียนชาวไร่อ้อยได้ภายใน 10 นาที ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2565 นายสุริยะ กล่าว.  

อ่านต่อ...


ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างคลังน้ำมันแห่งใหม่ เสริมแกร่งเครือข่ายขนส่งน้ำมันในภูมิภาค!

06 พ.ย 2563

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำทีมผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันและท่อส่งน้ำมัน เอ็นเอฟซีที (NFCT Terminal) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยระบุโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่ายการจัดส่งน้ำมันในระดับภูมิภาค ขณะเดียวกันยังมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน และตอบโจทย์นโยบายรัฐด้านการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจเป้าหมาย คาดสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2564     ​นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการคลังน้ำมันและท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิง (NFCT Fuel Tank Farm Project) ของบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดหน้าดินโครงการฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่า โครงการฯดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นที่พื้นที่พัฒนาตามแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีหัวใจสำคัญอยู่ที่การลงทุน เพื่อสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์เชื่อมโยง 3 ระบบ ทั้งระบบถนน ระบบราง เรือ และอากาศ โดยเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยเชื่อมั่นว่าเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเปิดโอกาสให้มีการค้าน้ำมันในระดับภูมิภาค เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภคต่อไปในอนาคต  อีกทั้งยังจะช่วยส่งเสริมนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้เป็นอย่างดี   “โครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงาน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาค รองรับความต้องการเชื้อเพลิงของภาคการขนส่งและคมนาคม และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐด้านต่างๆ รวมทั้งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว   ด้านนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการคลังน้ำมันและท่อส่งน้ำมัน ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง บนพื้นที่ประมาณ 43 ไร่ โดยเป็นการเช่าพื้นที่ กนอ.ของบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อรองรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านพลังงาน และสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายในการจัดส่งน้ำมันระดับภูมิภาค ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ของประเทศ โดยโครงการดังกล่าวฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มูลค่าการลงทุนรวมโครงการฯ อยู่ที่ประมาณ 2,570 ล้านบาท หรือ ประมาณ 83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยคาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี 2564   “สำหรับการก่อสร้างคลังน้ำมันและท่อส่งน้ำมันของบริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด กนอ.มองว่ามีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศ เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ต่อยอดสู่การพัฒนาทุกด้าน และตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชน มีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาค เพิ่มประสิทธิภาพของระบบ    โลจิสติกส์ เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายน้ำมันของประเทศและภูมิภาคให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปด้วยกัน”นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กล่าว   ด้านนายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด  กล่าวว่า บริษัทฯ มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในโครงการคลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง และบริการระบบขนส่งน้ำมันทางท่อ โดยโครงการดังกล่าว ถือเป็นการลงทุนเพื่อขยายขอบเขตธุรกิจการให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลวของกลุ่มบริษัทเอ็นเอฟซี เพื่อสนับสนุนรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนเพิ่มความหลากหลายและกระจายความเสี่ยงของการลงทุน บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า โครงการดังกล่าว จะช่วยเสริมศักยภาพและส่งผลให้ธุรกิจในภูมิภาคเติบโตมากยิ่งขึ้น   ทั้งนี้ โครงการฯ ประกอบด้วย คลังน้ำมัน และถังจัดเก็บน้ำมันแก๊สโซลีนพื้นฐาน จำนวน 6 ถัง ขนาดความจุรวม 90 ล้านลิตร เพื่อใช้รองรับน้ำมันที่ขนถ่ายมาจากเรือขนน้ำมันนำเข้าขนาดกลาง (medium range) ก่อนที่จะขนสูบผ่าน 2 ทาง คือ ผ่านท่อขนส่งน้ำมันเข้าสู่ระบบท่อส่งน้ำมันของผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันทางท่อ และเข้าสู่เรือขนส่งน้ำมัน.      

อ่านต่อ...


รองปลัดฯวรวรรณ ร่วมประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร”

06 พ.ย 2563

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นางวรวรรณ  ชิตอรุณ  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะรองประธานอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร่วมประชุมและการกล่าวชี้แจงความเป็นมาของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร” ณ ห้องประชุมกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เพื่อระดมความคิดเห็นในการกำหนดแผนงานและแผนที่นำทาง (Roadmap) การพัฒนาอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติความเป็นมาการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ห้องประชุมการบูร ศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการประสานการดำเนินงานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรในอนาคต  

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัย เปิดสัมมนา "เครื่องมือยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 " เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตามนโยบายตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย

05 พ.ย 2563

วันนี้ (5 พฤศจิกายน 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกกรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องมือยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป พระราม 9 โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อให้ผู้บริการ คณะทำงานพัฒนาระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้มีความพร้อมในการรับการประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยร่วมทำงานกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศเป็นจุดเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงาน ซึ่งจะใช้การทำงานภายใต้แนวคิด Smart Office & Smart Service ที่เน้นการทำงานและให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการบริการ รวมถึงมีการกำหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วย “ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย” ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา SME และวิสาหกิจชุมชนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม และดิจิทัล รวมถึงการสร้างและพัฒนาให้หน่วยงานในสังกัดเป็นองค์กรขับเคลื่อนนวัตกรรม Innovation Driven Enterprises (IDE) จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนสู่องค์การดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานและการให้บริการ รวมถึงปรับเปลี่ยนกระบวนงานให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น #ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ และคณะลงพื้นที่ระยอง เยี่ยมชมโรงงานอินโดรามา ผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET จากการรีไซเคิลขวดพลาสติกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

05 พ.ย 2563

วันนี้ (4 พฤศจิกายน 2563)  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยได้เยี่ยมชมการดำเนินการ ขั้นตอนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ เม็ดพลาสติก PET และรีไซเคิลขวดพลาสติก PET และความพร้อมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในการนำไปพัฒนาและปรับใช้ในการดำเนินโครงการต่างๆ ของอุตสาหกรรมไทย    โดย บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ 1) การรีไซเคิล โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อแก้ปัญหาขยะพลาสติก 2) การจัดเก็บ มีการคัดแยกแยกขยะพลาสติก การรีไซเคิลพลาสติก การให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาหรือการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 3) การบริโภค โดยการผลักดันการปรับแก้กฎหมายและข้อบังคับ 4) การจัดจำหน่าย คือ การจัดทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 5) การผลิต วัตถุดิบทางเลือก และประสิทธิภาพเชิงนิเวศในการดำเนินงาน และ 6) การออกแบบนวัตกรรมและการดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ โดยการจัดการของเสียด้วยการนำวัตถุดิบที่ ซึ่งบริษัทฯ ได้นำพลาสติก PET ที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่ หรือนำมาใช้ซ้ำ ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการการรักษาและเพิ่มการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด นอกจากนั้นในกระบวนการรีไซเคิล ยังประหยัดพลังงาน ทรัพยากรน้ำ และลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โรงงานบริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล เป็นหนึ่งในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำระดับโลก มีโรงงานผลิตครอบคลุมภูมิภาคหลักทั่วโลก ได้แก่ แอฟริกา เอเชีย ยุโรปและอเมริกา โดยมีกลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ธุรกิจ Integrated PET ธุรกิจโอเลฟินส์ ธุรกิจเส้นใย ธุรกิจบรรจุภัณฑ์และธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ผลิตภัณฑ์ของไอวีแอลรองรับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคล และอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ยางในรถยนต์และผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย มียอดขายกว่า 11.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ  และมีโรงงานทั่วโลก นอกจากนี้ในแต่ละปีอินโดรามา เวนเจอร์ส  จะผลิตผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจากขวดพลาสติก PET มากถึง 140,000 ตันต่อปี  #เศรษฐกิจหมุนเวียน #BCG #กระทรวงอุตสาหกรรม #prindustry      

อ่านต่อ...


รมว.สุริยะ ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่​ ครั้งที่​ 3/2563​ จังหวัดภูเก็ต

03 พ.ย 2563

  วันนี้​ (3​ พ.ย.​2563)นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่​ ครั้งที่​ 3/2563​ และร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน​ ​(ภูเก็ต​ กระบี่​ ตรัง​ พังงา​ ระนอง​และสตูล)​ โดยมี​ พลเอก​ ประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรี​ เป็นประธานการประชุม​ พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี​ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ เข้าร่วมประชุม​ ณ​ โรงแรมสแปลช บีท รีสอร์ต​ ไม้ขาว​ จังหวัดภูเก็ต  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มหอยเป๋าฮื้อสายพันธ์โอกินาว่า ต้นแบบสถานประกอบการ ที่นำงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

03 พ.ย 2563

จังหวัดภูเก็ต : วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.30 ย. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัท ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด ซึ่งเป็นฟาร์มหอยเป๋าฮื้อสายพันธ์โอกินาว่ารายแรกของประเทศไทย โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมกันวิจัยและทดลองจนสามารถเพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์หอยเป๋าฮื้อสายพันธุ์โอกินาว่าได้สำเร็จ โดยฟาร์มหอยเป๋าฮื้อ และผลิตภัณฑ์จากหอยเป๋าฮื้อ เน้นการศึกษา วิจัยและพัฒนาจากวัตถุดิบที่ได้จากฟาร์ม เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ อาทิ คอลลาเจนสกัดเย็นจากหอยเป๋าฮื้อในรูปแบบสารละลายและรูปแบบผง เพื่อนำมาผลิตเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ตลอดจนเครื่องสำอางเพื่อบำรุงผิวด้วยเทคโนโลยีสกัดเย็นคงประสิทธิภาพการกระตุ้นและฟื้นฟูไฟโบรบลาสเซลล์   ทั้งนี้ บริษัทฯ ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคและสินเชื่อจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม    โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม.  

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการตกแต่งหรือเย็บปักสิ่งทอเป็นใบเรือ ซ่อมใบเรือ และทำอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือจากพลาสติกและโลหะ

03 พ.ย 2563

จังหวัดภูเก็ต : วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัท รอลลี่ ทาสเกอร์ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งประกอบกิจการตกแต่งหรือเย็บปักถักร้อยสิ่งทอเป็นใบเรือ ซ่อมใบเรือ และทำอุปกรณ์เกี่ยวกับเรือจากพลาสติกและโลหะ โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงพื้นที่    

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ร่วมหารือและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันในการประชุม ครม. นอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563

03 พ.ย 2563

จังหวัดภูเก็ต : วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยได้ร่วมหารือและรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง และสตูล) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม ณ โบ๊ตลากูน จังหวัดภูเก็ต  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ วรวรรณ ร่วมรับเรื่องหรือรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

02 พ.ย 2563

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้นำการขับเคลื่อนการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ประจำหน่วยงาน (Chie’ Complaint Executive Officer : CCEO) ของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเป็นผู้แทนรับเรื่องและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแทนนายกรัฐมนตรีในประเด็นที่อยู่ในความรับผิดชอบตามบัญชานายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล)  ณ โรงเรียนเทศบาลเมืองป่าตอง  จังหวัดภูเก็ต #คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ #กระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


Page 4 of 346