ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

การประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง และระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

20 ต.ค 2563

วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับกระทรวง และระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


การประชุมรับฟังความเห็นต่อมาตรการยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวัตถุดิบในการผลิต (กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเบื้องและท่อซีเมนต์ใยหิน)

20 ต.ค 2563

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน การประชุมรับฟังความเห็นต่อมาตรการยกเลิกการใช้แร่ใยหินไครโซไทล์เป็นวัตถุดิบในการผลิต (กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเบื้องและท่อซีเมนต์ใยหิน)  โดยมี นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รักษาการ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย นายศุภชัย โปฎก ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


การประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลของโรงงาน ครั้งที่ 2/2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

20 ต.ค 2563

วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลของโรงงาน ครั้งที่ 2/2563 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมี นายเอกภัทร วังสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย นายประสิทธิ์ วงษาเทียมผู้อำนวยการกองอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย    

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เปิดการฝึกสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

20 ต.ค 2563

  วันนี้ ( 20 ตุลาคม 2563)  นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมมอบแนวนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2563 เพื่อบริหารจัดการข้อมูล เชื่องโยง แลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูล พร้อมยกระดับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป   โดยมี นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) #กระทรวงอุตสาหกรรม #อุตสาหกรรมจังหวัด #แลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูล #prindustry    

อ่านต่อ...


อก. จับมือ มอ. ร่วมผลักดันการเชื่อมโยงวิทย์ ฯ – เทคโนโลยี –นวัตกรรม ยกระดับความได้เปรียบการแข่งขันอุตสาหกรรมของประเทศ

19 ต.ค 2563

​กระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลักดันการเชื่อมโยงองค์ความรู้และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับการแข่งขัน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคอุตสาหกรรมไทย พร้อมเดินหน้าร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมในโครงการการผลักดันแนวความคิดและผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ : BCG HACKATHON and Innovation bazaar 2020 กระตุ้นการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และการเจรจาธุรกิจ คาดหวัง  สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 300 ล้านบาท ​นางวรวรรณ ชิตอรุณ  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความสำคัญในการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม จึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ มอ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการรวบรวมความรู้ และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พร้อมสู่การนำมาใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม โดยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในด้านการเชื่อมโยงองค์ความรู้ และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน                 โดยมีเป้าหมายดำเนินการในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่าง ๆ จำนวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านยางพารา ด้านปาล์มน้ำมัน ด้านอาหาร ด้านแพทย์ สปา และพืชสมุนไพร ด้านดิจิทัล  ด้านโลจิสติกส์ และด้านการพัฒนาธุรกิจ SMEs โดยกรอบความร่วมมือ จะเป็นการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย รวมถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำมาประยุกต์ ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนด้านผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนสื่อทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ เป็นต้น   ​นอกจากนี้ เพื่อให้เห็นการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงการการผลักดันแนวความคิดและผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ : BCG HACKATHON and Innovation bazaar 2020 เพื่อเพิ่มศักยภาพความพร้อมของนักวิจัย ตลอดจนบุคลากรที่มีความพร้อมถ่ายทอด หรือต่อยอดงานวิจัยในเชิงพาณิชย์ และยังเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกิจกรรมการเจรจาธุรกิจจาก 35 ผลงาน มูลค่าการเจรจาธุรกิจมากกว่า 30 ล้านบาท โดยเชื่อว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 300 ล้านบาท  ​ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จะเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เกิดประโยชน์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 อย่างมีศักยภาพ  

อ่านต่อ...


กระทรวงอุตสาหกรรม อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวาย ณ วัดคฤหบดี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา

16 ต.ค 2563

วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 ณ วัดคฤหบดี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ    โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานของกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทรา ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมียอดกฐินเพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร และถวายจตุปัจจัยบำรุงพระอารามหลวง จำนวน 7,626,005.23 บาท    พร้อมกันนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรและองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา จำนวน 4 ทุน ได้แก่ โรงเรียนวัดคฤหบดี(จันทรสถิตย์) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดคฤหบดี โรงเรียนวัดบวรมงคลโรงเรียนพระปริยัติธรรมคฤหบดี วัดบวรมงคลราชวรวิหาร   การทอดกฐินเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชน ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเป็นทุนในการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม โดยเป็นการรวมพลังแห่งความสามัคคี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจในการสร้างบุญกุศลสร้างความสุขของการอยู่ร่วมกันในสังคม รวมทั้งเป็นการจรรโลงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มั่นคงดำรงอยู่เจริญวัฒนาสถาพรสืบไป  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม

15 ต.ค 2563

วันนี้ (15 ตุลาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในด้านต่างๆ โดยที่ประชุมฯ ได้แจ้งกำหนดการเพื่อให้ทุกหน่วยงานเตรียมการ อาทิ การประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2563 ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน การจัดงาน OUTLET  เพื่อประชาชน ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงอุตสาหกรรม ในช่วงปลายปี 2563 การบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงแรงงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย     กำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ วัดคฤหบดี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก.1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  #ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


ผู้บริหาร ก.อุตฯ ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค 2563

วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) เวลา 08.30 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี ณ บริเวณท้องสนามหลวง #กระทรวงอุตสาหกรรม #วางพวงมาลาและถวายบังคม #prindustry

อ่านต่อ...


ผู้บริหาร ก.อุตฯ  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค 2563

  วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) เวลา 07.00 น. นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานพิธี ณ บริเวณท้องสนามหลวง #กระทรวงอุตสาหกรรม #พิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร #prindustry

อ่านต่อ...


ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค 2563

ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


Page 7 of 346