วันศุกร์, 08 ธันวาคม 2560 09:50

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในส่วนภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในส่วนภูมิภาค OPOAI 4.0 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561