วันอังคาร, 23 พฤษภาคม 2560 15:58

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร


 

ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

       1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าจ้าง

    ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

    ระยะเวลาจ้าง 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560