วันพฤหัสบดี, 02 เมษายน 2563 16:31

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร เรื่อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)